λεξικό


Ασφαλιστής : Η Ασφαλιστική Εταιρία που έχει αναλάβει την Ασφάλιση των ενδιαφερόμενων αντικειμένων

Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο : Το έγγραφο που αποδεικνύει την Ασφαλιστική Σύμβαση μεταξύ της Ασφαλιστικής Εταιρίας και του Λήπτη της Ασφάλισης και περιέχει τον πίνακα καλύψεων και παροχών, τους γενικούς και ειδικούς όρους.

Ασφαλιστικός Πράκτορας : Ο Διαμεσολαβητής μεταξύ της Ασφαλιστικής Εταιρίας και του Λήπτη της Ασφάλισης

Λήπτης της Ασφάλισης : Είναι το πρόσωπο (Φυσικό ή Νομικό) που συμβάλλεται με την Ασφαλιστική Εταιρία για την κατάρτιση του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου.

Δικαιούχος της Ασφάλισης : Είναι το πρόσωπο (Φυσικό ή Νομικό) που δικαιούται την αποζημίωση σύμφωνα με το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο.

Ζημιά ή Ζημιογόνο Περιστατικό : Η επέλευση τυχαίου και βίαιου περιστατικού που έχει σαν αποτέλεσμα την περιουσιακή ζημία και καλύπτεται από την Ασφαλιστική Σύμβαση με τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής.

Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο ή Όριο κάλυψης : Το ανώτατο ποσό μέχρι του οποίου ευθύνεται η Ασφαλιστική Εταιρία συνολικά ή κατά περίπτωση και περιγράφεται στην Ασφαλιστική Σύμβαση.

Ασφάλισμα : Η υποχρέωση για παροχή αποζημίωσης της Ασφαλιστικής Εταιρίας προς τον Δικαιούχο της Ασφάλισης, η οποία προκύπτει από την επέλευση του Ασφαλιστικού Κινδύνου.

Ασφάλιστρα : Το χρηματικό ποσό που καταβάλει ο Λήπτης της Ασφάλισης εμπρόθεσμα για την ενεργοποίηση της Ασφαλιστικής Σύμβασης.

Απαλλαγή : Το χρηματικό ποσό με το οποίο συμμετέχει στη ζημιά ο Δικαιούχος του Ασφαλίσματος σε κάθε ζημιογόνο γεγονός.

Υπασφάλιση : Όταν το Ασφαλιστικό Ποσό που έχει δηλωθεί από τον Λήπτη της Ασφάλισης στο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, είναι μικρότερο από την Τρέχουσα Αξία των αντικειμένων.

Υπερασφάλιση : Όταν το Ασφαλιστικό Ποσό που έχει δηλωθεί, από τον Λήπτη της Ασφάλισης στο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, είναι μεγαλύτερο από την Τρέχουσα Αξία των αντικειμένων.

Αναλογικός Κανόνας : Είναι η εξίσωση που υπολογίζει και μειώνει αναλογικά το ύψος της αποζημίωσης σε περίπτωση υπασφάλισης

Ασφάλιση σε Ά κίνδυνο : Η κάλυψη που παρέχεται χωρίς να λαμβάνεται υπ όψιν πιθανή υπασφάλιση σε περίπτωση ζημιογόνου γεγονότος (Δεν εφαρμόζεται ο αναλογικός κανόνας)

Εξαιρέσεις : Είναι οι περιπτώσεις οι οποίες η Ασφαλιστική Εταιρία δεν οφείλει αποζημίωση στον Δικαιούχο της Ασφάλισης βάσει της Ασφαλιστικής Σύμβασης.

Δικαίωμα Εναντίωσης : Είναι το δικαίωμα που μπορεί να ασκήσει ο Λήπτης της Ασφάλισης εάν θεωρεί ότι η Ασφαλιστική Σύμβαση παρεκκλίνει από την αρχική Αίτηση Ασφάλισης ή αν δεν του έχουν παραδοθεί όλοι οι Γενικοί και Ειδικοί Όροι του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου. Τότε η Ασφαλιστική Σύμβαση ακυρώνεται από ενάρξεως και θεωρείται ότι δεν ξεκίνησε ποτέ.

    επικοινωνήστε μαζί μας
    νέα :    verde.tec

    14.03.2023


    © 2020 - Ιωάννης Ν. Κούτσικος