Υπηρεσίες


Η εκάστοτε Επιχείρηση, ανάλογα τον τομέα που δραστηριοποιείται, έχει και αντίστοιχες Ασφαλιστικές ανάγκες να καλύψει. Παρακάτω είναι οι Ασφαλιστικές Υπηρεσίες που εξειδικευόμαστε στο “Ασφάλιση Επιχειρήσεων”.

  

Αφορά τις ζημιές που θα υποστούν τα ασφαλιζόμενα αντικείμενα της επιχείρησης από τους κινδύνους που περιγράφονται στο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο.
 

 
Καλύπτεται το λάθος ή η αμέλεια στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης που θα προξενήσει σωματική βλάβη ή/και υλική ζημιά σε κάποιον τρίτο και την οποία υποχρεούται η επιχείρηση να αποκαταστήσει.
 

 
Καλύπτονται οι σωματικές βλάβες ή οι υλικές και οικονομικές ζημιές που θα προκληθούν στο πλαίσιο άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας του Ασφαλισμένου.
 

 
Καλύπτονται οι αξιώσεις καταναλωτών ή πελατών για σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημιές που προκύπτουν από ελάττωμα ή βλάβη των προϊόντων που παράγει ή διακινεί η Ασφαλιζόμενη επιχείρηση.
 

 
Καλύπτεται η επιχείρηση για απρόοπτη ή/και ξαφνική ζημιά λόγω μηχανικής βλάβης που υπέστησαν τα Ασφαλιζόμενα αντικείμενα Μηχανολογικού ή Ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
 

 
Καλύπτεται η απρόβλεπτη και αιφνίδια ζημιά σε κάθε είδους ηλεκτρονικά μηχανήματα ενώ τα συγκεκριμένα συμβόλαια παρέχουν κάλυψη Κατά Παντός Κινδύνου.
 

 
Καλύπτονται οι ζημίες που τυχόν προκύψουν σε ένα υπό κατασκευή έργο τόσο από απρόοπτους εξωτερικούς κινδύνους όσο και από ζημιές που πραγματοποιούνται κατά την κατασκευή του έργου όπως η αμέλεια του προσωπικού ή ανθρώπινο σφάλμα.
 

 
Καλύπτεται οι ζημίες που τυχόν προκύψουν στην συναρμολόγηση ενός έργου τόσο από απρόοπτους εξωτερικούς κινδύνους όσο και από ζημιές ή απώλειες που τυχόν προκύψουν από ανθρώπινο παράγοντα κατά την συναρμολόγηση του έργου όπως και κατά τη δοκιμαστική λειτουργία του.
 

 
Καλύπτονται οι ακόλουθες οικονομικές / αποθετικές ζημιές του Κυρίου του Έργου έπειτα από καλυπτόμενη ζημιά που θα συμβεί κατά τη διάρκεια της Κατασκευής ή της Συναρμολόγησης ενός έργου.
 

 
Καλύπτονται οι ζημιές που θα γίνουν στην εγκατάσταση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και η απώλεια κερδών που θα ακολουθήσει όσο η παραγωγή είναι εκτός λειτουργίας.
 

 
Η κάλυψη δίνεται ως επέκταση του κυρίως συμβολαίου και αποζημιώνει τα πάγια έξοδα που έχει μια επιχείρηση αλλά και την απώλεια κερδών έπειτα από μια καλυπτόμενη ζημιά.
 

 
Ασφαλίζεται ο στόλος των οχημάτων της επιχείρησης για ζημιές που θα προκαλέσουν σε τρίτους αλλά και για ζημίες στα ιδία οχήματα.
 

 
Καλύπτονται οι ζημιές που τυχόν πραγματοποιηθούν κατά τη μεταφορά των εμπορευμάτων και κατά την φόρτωση και εκφόρτωση τους.
 

 
Καλύπτονται τα απρόοπτα έξοδα των ναυτικών συνέπεια ατυχήματος ή ασθένειας όπως είναι τα έξοδα μόνιμης ή ολικής ανικανότητας, έξοδα νοσηλείας, έξοδα επαναπατρισμού και συνήθως η Ασφάλιση Πληρωμάτων αλληλοσυμπληρώνεται με την κάλυψη του P & I Club.
 

 

νέα :verde.tec

14.03.2023

    επικοινωνήστε μαζί μας

    © 2020 - Ιωάννης Ν. Κούτσικος